Ogłoszenie z dnia 2012-03-19 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-03-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w planie
Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego
Uwagi
2
3
4
5
Działka nr 1148/18 o pow. 11656 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Do dzierżawy przeznaczona została część działki o pow. 5 m2sklasyfikowana jako R IVa na cele reklamy – tablica reklamowa.
Teren przeznaczony do wydzierżawienia zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) uzyskał następujące przeznaczenie: podstawowe - z  zakresu 
handlu otwartego (targowica dopuszczalne - inne usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, uzupełniające zieleń  urządzona, urządzenia infrastru ktury technicznej i komunikacji.
Zaoferowana wysokość rocznego czynszu dzierżaw- nego  wynosi 20,00 zł. + podatek Vat Wnoszony on będzie w terminie do 31 stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok
Okres dzierżawy 3 lata z przeznacze- niem na cele reklamy
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-03-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-03-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-03-27