Ogłoszenie z dnia 2012-02-23 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wydania 2012-02-23
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamia się

 że w dniu 23.02.2012 r. na wniosek Państwa Anny i Andrzeja Wiśniewskich, gm. Radziłów została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory ściołowej w systemie stanowiskowym (uwięziowym) o obsadzie 50 DJP oraz budowa płyty gnojowej o powierzchni 125 m2, zbiornika na gnojówkę o pojemności 100 m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 2 m3 w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 58 DJP na część działki nr 99/3 we wsi Mścichy, gm. Radziłów.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie inwestycji zaliczonej do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd inwestycja wymaga uzyskania niniejszej decyzji oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dla inwestycji orzeczono brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Organem właściwym dla w/w postępowania i decyzji jest Wójt Gminy Grajewo.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów pok. 13 w godz. 7.00-15.00.

Obwieszczenie niniejsze umieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Radziłów.

W ó j t                 
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-02-28