Ogłoszenie z dnia 2011-10-05 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2011-10-05
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na dzierżawę gruntu o pow. 5830 m2, stanowiącego część działki nr 176 o pow. 10 088 m2 położonego w obrębie ewidencyjnym Glinki gm. Radziłów, opisanego w KW 24 829. W skład w. w. gruntu wchodzą następujące użytki gruntowe - tereny zabudowane R IIIa o pow. 1759 m2, R IVa o pow. 2448 m2, B RIIIa o pow. 1140 m2, W-RIVa o pow. 483 m2. Grunt zostanie wydzierżawiony na okres 10 lat. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXVIII/189/02 z 30 sierpnia 2002 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 59 poz. 1328 z 9.11.202 r. część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia uzyskała następujące przeznaczenie: -podstawowe: oczyszczalnia ścieków, uzupełniające –zieleń izolacyjna i zjazd.

Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 328,00 zł brutto. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 14 października 2011r. o godz. 11:30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U, Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 60,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 10 października 2011 r. do godz. 14:00 (wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Powodem zastosowania formy przetargu ustnego nieograniczonego jest brak dostępu przeznaczonego do wydzierżawienia gruntu do drogi publicznej, z uwagi na to warunki przetargowe mogą spełnić tylko właściciele gruntów przyległych.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-10-05

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-10-05