Ogłoszenie z dnia 2011-09-19 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2011-09-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej oznaczonej numerami działek nr 1148/13 o pow. 579 m2 i 1148/15 o pow. 18 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów, w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: tereny zabudowane Bi o pow. 597 m2. Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019825/0 Zgodnie z treścią Księgi Wieczystej przedmiot sprzedaży wolny jest od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowić służebność gruntową nieodpłatną dojazdu do zabudowań ZPOZ posadowionych na działce nr 1148/14, na rzecz ZPOZ w Grajewie ( i ewentualnych następców prawnych ZPOZ ) zgodnie z załącznikiem graficznym dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następujące przeznaczenie: -podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu opieki zdrowotnej; dopuszczalne - usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej; uzupełniające- zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

Cena wywoławcza gruntu wynosi 26 000,00 zł, brutto, słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych( VAT wg. stawki 23 %). Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 21 października 2011 r. o godz. 11:00 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 2 600,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 17 października 2011 r. do godz. 14:00.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 15 września 2011 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-09-21

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-09-21

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-09-21