Ogłoszenie z dnia 2011-08-19 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2011-08-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 432 m2 stanowiącego część działki nr 1330 o pow. 598 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziłów, opisanej w KW L1MG00019825/0. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- tereny zabudowane BI o pow. 432 m2. Działka zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen -nego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następu jące przeznaczenie: -podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu ochrony przeciwpozarowej i obsługi ludności; dopuszczalne : inne usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, uzupełniające - urządzenia infrastuktury technicznej Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 150,00 zł, + Vat (słownie: sto pięćdziesiąt złotych + Vat). Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 23 września 2011r. o godz. 11:30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 30,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 19 września 2011 r. do godz. 14:00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cenfrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-24