Ogłoszenie z dnia 2011-08-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2011-08-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość oznaczona  numerem działki nr 1148/17 o pow. 611 m2
położona w obrębie ewidencyjnym  0024 Radziłów, w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: tereny zabudowane Bi
o pow. 611 m2. Stan prawny nieruchomości uregulowany został
w KW LM1G/00019825/0 Zgodnie
z treścią Księgi Wieczystej przedmiot sprzedaży wolny jest od obciążeń
na rzecz osób trzecich.

Zbycie gruntu realizowane będzie
w trybie bezprzetargowym
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerami działek  1148/12 i 1148/11

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen -nego obszaru  funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następu jące przeznaczenie: -podstawowe: usługi z zakresu handlu otwartego – (targowica);  dopuszczalne - usługi z zakresu obsługi ludności
z wykluczeniem działalności uciążliwej;

uzupełniające- zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicz- nej i komunikacji;

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 20 000,00 zł.
( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) brutto ( Vat wg. stawki 23 % ).

Osoby, którym przysłu- guje pierwszeństwo
w nabyciu nierucho- mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 13 września 2011r.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-12

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-12

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-12