Ogłoszenie z dnia 2011-07-29 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2011-07-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę udziału wynoszącego ½ w działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Zakrzewo nr 129
o pow. 544 m2, w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: tereny zabudowane na roli kl. V o pow. 544 m2, na okres 3 lat. Stan prawny działki uregulowany został w
KW Nr 21 132.
Na działce znajdują się zabudowania które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 50,00 zł + Vat, (słownie: pięćdziesiąt złotych+ podatek Vat według stawki 23 %). 

Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
za poprzednie półrocze.

 Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 5 września 2011r.
o godz. 113o i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 1września  2011 r. do godz. 14oo.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-03