Ogłoszenie z dnia 2011-07-21 - Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Tytuł Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wydania 2011-07-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
w związku z  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że z dniu 21 lipca 2011r na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Gk.6220.7.2011 w sprawie zmiany decyzji Nr Gk.7624-13/09 z dnia 10 listopada 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo-Wypychy -Dusze”, obejmującej odcinek drogi w km 0+900÷3+020 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 1834 B w km 10+160÷10+240 o łącznej długości 2,2 km na działkach o nr ewidencyjnych 51/1, 51/2, oraz częściach działek o numerach ewidencyjnych 2, 4, 58, 59 w obrębie Wypychy, a także na działce o numerze 66 i częściach działek o nr 40, 56 w obrębie miejscowości Dusze – Dębówka.

Przedmiotem zmiany decyzji jest zmiana szerokości jezdni przebudowywanej drogi
w przekroju trasowym z 3,5 m na 5 m, oraz szerokości pobocza z 1,5 m na 1 m, natomiast
w przekroju ulicznym w miejscowości Wypychy szerokość jezdni ulegnie zmianie z 5 na 6 m.

 
 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, w terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

          Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów, oraz przesłane sołtysom wsi Dusze, Wypychy i Chrzanowo, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

 

                                                                                                                   W Ó J T

                                                                                            mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-03