Ogłoszenie z dnia 2011-07-21 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-07-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 1330 o pow. 598 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- tereny zabudowane BI o pow. 598 m2 Nieruchomość opisana jest w KW L1MG00019825/0.

Do wydzierżawienia przezna- czona jest część działki o pow. 432 m2

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen -nego obszaru  funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następu jące przeznaczenie: -podstawowe: zabudowa  usługowa  z zakresu ochrony przeciwpozarowej i obsługi ludności;

dopuszczalne : inne usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej

uzupełniające - urządzenia infrastuktury technicznej

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi  150,00 zł + Vat wg. stawki 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Grunt zostanie wydzierżawiony na okres 10 lat. Z możliwością zabudowy.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-07-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-07-22

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-07-22