Ogłoszenie z dnia 2011-06-30 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-06-30
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 1219 o pow. 129 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- tereny zabudowane na roli klasy IVb
o pow. 129 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21696.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen -nego obszaru  funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następu jące przeznaczenie: -podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz mieszkaniowa jednorodzinna, z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, - uzupełniające - urządzenia infrastuktury technicznej

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 50,00 zł + Vat wg. stawki 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Grunt zostanie wydzierżawiony na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1220/3 stanowiącej własność Państwa Grażyny i Czesława Wicik na okres 3 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-07-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-07-22

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-07-22