Ogłoszenie z dnia 2011-06-20 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2011-06-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 50 o pow. 680 m2 położonej w Szyjki gm. Radziłów, opisanej w KW Nr 19 921 w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: grunty orne RIVb o pow. 2240 m2. Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 1373,00 zł, słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt trzy złote. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 19 lipca 2011 r. o godz. 11.50 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 150,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 13 lipca 2011 r. do godz. 14.00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10 maja 2011 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 czerwca 2011r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-06-20