Ogłoszenie z dnia 2011-06-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-06-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 60/1 o pow. 993 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Dusze Dębówka. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- droga o pow. 993 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19942.

Do wydzierżawienia przezna- czona została powierzchnia 30 m2,

Teren nie jest objęty ustaleniami miejsco wego planu zagospo darowania przestrzen nego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 50 zł + Vat wg. stawi 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Część działki zosta nie wydzierżawiona na cele związane
z funkcjonowaniem budynku gospodar czego, stanowiącego własność Pana  Zbigniewa Bieńkow skiego, którego część znajduje się na tej działce na okres 3 lat.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-06-20