Ogłoszenie z dnia 2011-06-06 - Obwieszczenie Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł Obwieszczenie Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2011-06-06
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie zmiany decyzji Nr Gk.7624-13/09 z dnia 10 listopada 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo-Wypychy -Dusze”, obejmującej odcinek drogi w km 0+900÷3+020 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 1834 B w km 10+160÷10+240 o łącznej długości 2,2 km na działkach o nr ewidencyjnych 51/1, 51/2, oraz częściach działek o numerach ewidencyjnych 2, 4, 58, 59 w obrębie Wypychy, a także na działce o numerze 66 i częściach działek o nr 40, 56 w obrębie miejscowości Dusze – Dębówka, zostało wydane w dniu 6 czerwca 2011 r., Postanowienie Nr Gk.6220.7.2011, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotem zmiany decyzji jest zmiana szerokości jezdni przebudowywanej drogi w przekroju trasowym z 3,5 m na 5 m, oraz szerokości pobocza z 1,5 m na 1 m, natomiast w przekroju ulicznym w miejscowości Wypychy szerokość jezdni ulegnie zmianie z 5 na 6 m.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść zażalenie na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W Ó J T                
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-06-08