Ogłoszenie z dnia 2011-05-16 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2011-05-16
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem działki 1330 o pow. 598 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów, w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: tereny zabudowane Bi. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 00LM1G19 825 jako obciążona służebnością osobistą polegającą na bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu do działki nr 799 przez działkę nr 1330 zgodnie z treścią aktu notarialnego Nr 2049/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 12 612,42 zł. brutto ( Vat wg. stawki 23 %). Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 16 czerwca 2011 r. o godz. 11.00i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 1 300,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 10 czerwca 2011 r. do godz. 14.00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13 maja 2011 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-05-16

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-05-16