Ogłoszenie z dnia 2011-05-11 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Wydzierżawienia
Data wydania 2011-05-11
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 1279/2 o pow. 153 mkw, położona jest w obrębie ewidencyj nym Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- BR IVa o pow. 153 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G00019825.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radzi łów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje wództwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165) grunty uzyskały następujące przezna czenie: podstawowe:  zabudowa miesz-kaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem dzia łalności uciążliwej, uzupełnia jące urządzenia infrastuktury

technicznej;

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 50 zł + Vat wg. stawi 23%. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele związane z funkcjonowa- niem budynku gospodarczego znajdującego się na tej działce
na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-05-16

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-05-16