Ogłoszenie z dnia 2011-05-11 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2011-05-11
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 maja 2011 r. żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Radziłów nr Gk 7624-13/09 z dnia 10 listopada 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo – Wypychy- Dusze” na działkach pasa drogowego o numerach ewidencyjnych 51/1, 51/2 oraz na części działek o nr ewidencyjnym 2, 4, 58, 59 w obrębie miejscowości Wypychy, a także na działce o nr 66 i części działek nr 40, 56 w obrębie m. Dusze-Dębówka.

Zmiana decyzji dotyczy zakresu rzeczowego inwestycji z uwagi na zmianę szerokości jezdni w przekroju trasowym z szerokości 3,5 m na 5 m, oraz szerokości pobocza z 1,5 m na 1 m natomiast w przekroju ulicznym w miejscowości Wypychy szerokość jezdni ulegnie zmianie z szerokości 5 na 6 m.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15. 45 .

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego w dniu 11 maja 2011r. zwrócono się do:

-Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Zamiejscowy w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia. Wójt Gminy mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-05-12

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-12

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-05-12