Ogłoszenie z dnia 2011-04-27 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2011-04-27
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Radziłów

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm),

zawiadamiam,

że w dniu 27 kwietnia 2011 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19 – 200 Grajewo, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Nr Gk.6733.5.11 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

zabudowa usługowa, której przedmiotem jest budowa:

  • budynku zaplecza boiska sportowego;
  • boiska sportowego;
  • infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów, w tym przyłącze wodociągowe, przyłącze elektroenergetyczne i zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3;
  • oświetlenia boiska;
  • ogrodzenia terenu inwestycji;
  • parkingu na 12 miejsc postojowych;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym część działki nr 469 położonym we wsi Ruda, gm. Grajewo.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

W Ó J T                 

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-04-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-04-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-04-27