Ogłoszenie z dnia 2011-04-08 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2011-04-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży Nr S-KO.0814/GP/253/2011 z dnia 28-02-2011 r., dotyczącym wyznaczenia właściwego organu do przeprowadzenia postępowania na wniosek Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19 – 200 Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. uzupełniony i zmieniony w dniu 11 marca 2011 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji; zabudowa usługowa, której przedmiotem jest budowa:

- budynku zaplecza boiska sportowego;

- boiska sportowego;

- infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów, w tym przyłącze wodociągowe, przyłącze elektroenergetyczne i zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 10m3;

- oświetlenia boiska;

- ogrodzenia terenu inwestycji;

- parkingu na 12 miejsc postojowych;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki nr 469 położonym we wsi Ruda, gm. Grajewo.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji wydano następujące postanowienia:

1) Starosty Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo – Nr WG.6123-45/11 z dnia 31.03.2011 r.;

2) Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19 – 200 Grajewo – Nr ZDP.713.148.2011.AKŻ, z dnia 25.03.2011 r.;

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-04-08
Data publikacji: 2011-04-08
Data modyfikacji: 2011-04-08
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-04-13

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-04-13

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-04-13