Ogłoszenie z dnia 2011-04-05 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2011-04-05
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm),

zawiadamiam,

że w dniu 5 kwietnia 2011 r., po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Nr Gk. 6733.4.11 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

- obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca budowę sieci elektroenergetycznej, w tym:

- budowę odcinka linii kablowej nn 0,4 kV;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej przez drogi i grunty rolne - obejmującym części działek położone w obrębie gruntów wsi Klimaszewnica oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1013, 1073, 289/3 i 289/4.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-04-06

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-04-06

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-04-06