Ogłoszenie z dnia 2011-03-29 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2011-03-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość oznaczona  numerem działki nr 1330 o pow. 598 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe: tereny zabudowane Bi. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19 825 jako obciążona służebnością osobistą polegającą na bezpłatnym  prawie Przechodu i przejazdu działki nr 799 przez działkę nr 1330 zgodnie z treścią aktu notarialnego Nr 2049/2009

Zbycie gruntu realizowane będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego obszaru  funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165) działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Cena nieruchomości wynosi 12 612,42 zł. brutto ( Vat wg. stawki 23 % ).

Osoby, którym przysługuje pier- wszeństwo w na byciu nierucho- mości na podsta- wie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo- darce nierucho- mościami mogą składać wnioski o jej wy kup do dnia      13 maja 2011r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-04-04

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-04-04

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-04-04