Ogłoszenie z dnia 2011-03-25 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2011-03-25
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 108 o pow. 14 810 m2 położonej w obrębie Sośnia gm. Radziłów, opisanej w KW Nr 19 943 w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: Las kl. VI o pow. 14 810 m2. Działka zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 100,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 28 kwietnia 2011r. o godz. 11.30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 14 kwietnia 2011 r. do godz. 14oo.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-25