Ogłoszenie z dnia 2011-03-15 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2011-03-15
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek na wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu którego Działa Andrzej Borkowski Dyrektor Zakładu Sieci Łomża Al. Legionów 157 18 – 400 Łomża na mocy udzielonego Mu pełnomocnictwa nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. przez Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok w związku z pełnomocnictwem ogólnym udzielonym przez Zarząd Spółki PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie z dnia 28 grudnia 2010 r. dla Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Klimaszewnica gm. Radziłów na terenie obejmującym części działek nr 80/2 i 1002/1.

Planowana inwestycja polega na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 15kV.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 3 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy             
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-17

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-17