Ogłoszenie z dnia 2011-03-04 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2011-03-04
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), a także na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, nr S-KO. 0814/GP/253/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., dotyczącego wskazania Wójta Gminy Radziłów jako organ zastępczy do przeprowadzenia postępowania

z a w i a d a m i a m

że w dniu 3 marca 2011 r. na wniosek Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19- 200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku przeznaczonego na zaplecze boiska (szatnia, sanitariaty, pomieszczenia magazynowe) oraz budowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektów, w tym: przyłącze wodociągowe, elektroenergetyczne, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3, oświetlenie boiska, ogrodzenie terenu inwestycji, oraz parking na 30 miejsc samochodowych na terenie obejmującym część działki nr 469, położonym we wsi Ruda gm. Grajewo.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 28 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7.30 do 15.45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-04

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-04