Ogłoszenie z dnia 2011-01-28 - Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów o pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

Tytuł Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów o pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
Data wydania 2011-01-28
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Po pięciu bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniach: 26 kwietnia 2010r., 9 lipca 2010 r., 10 września 2010r., 30 listopada 2010 r., oraz 14 stycznia 2011r. na sprzedaż działki nr 96 o pow. 1,0679 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rydzewo Szlacheckie, Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości.

W skład działki wchodzą następujące rodzaje użytków gruntowych B-RV 6317 m2 na której znajdują się budynek byłej szkoły podstawowej, o pow. uż. 550,65 m2 wolnostojący, częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach naziemnych, oraz budynek gospodarczo-garażowy o pow. uż. 64,31 m2 i ogrodzenie. Pozostała część działki o pow. 4 362 m2 stanowi grunt rolny RV- 4 031 m2 i RVI – 331 m2.. Teren uzbrojony został w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizację lokalną. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 24825 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34 000,00 zł, słownie trzydzieści cztery tysiące złotych. zaliczka: 4000 zł /słownie cztery tysiące złotych.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w podanej wysokości najpóźniej do dnia 16 lutego 2011 r. na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do godz. 14.00. Przystępujący do rokowań winni również złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 do dnia 16 lutego 2011 r. do godz. 15.00 zgłoszenie w zamkniętych kopertach z napisem “Rokowania na sprzedaż nieruchomości”.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę firmy, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zgłoszenia nie zawierające wyżej wymienionych elementów zostaną odrzucone.

Rokowania odbędą się w dniu 21 lutego 2011 r. w budynku Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a o godz. 11.00. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Osoba wyłoniona w drodze rokowań jako nabywca jest zobowiązana do uiszczenia reszty należności na konto Urzędu Gminy Radziłów najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie uzgodnionym przez obie strony nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty zamknięcia rokowań. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Wójtowi Gminy Radziłów przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Urzędzie Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godzi 7.30 do 15.30

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-28

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-28