Ogłoszenie z dnia 2011-01-19 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2011-01-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 1425 o pow. 345 m2 położonej przy ul. Łomżyńskiej w Radziłowie, opisanej w KW Nr 21270 w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: grunty orne R IVa o pow. 345 m2. Działka zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat z przeznaczeniem na jej uporządkowanie i ewentualną zabudowę.

Teren zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165) przeznaczony został na cele zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 100,00 zł,( słownie: sto złotych)+ podatek Vat wg. stawki 23 %. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 18 lutego 2011 r. o godz. 11.30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 15 lutego 2011 r. do godz. 14.00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-20