Ogłoszenie z dnia 2010-12-22 - Zaproszenie na III Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów

Tytuł Zaproszenie na III Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2010-12-22
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję III Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 1000 (środa) w Budynku Urzędu Gminy – sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w spawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
  2. zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  3. zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
  4. przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Święcienin” realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania: „Odnowa i rozwoju wsi”.
  5. przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica” realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania: „Odnowa i rozwoju wsi”.
  6. przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Centrum kultury w Radziłowie – etap I” realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania: „Odnowa i rozwoju wsi”.
  7. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Święcienin
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klimaszewnica.
  9. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radziłów.
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013. (wszystkie w/w plany są do wglądu w wersji papierowej u Pani Edyty Duchnowskiej)
  11. zmian w budżecie gminy na 2010 rok (w związku z końcem roku dokumenty zostaną przygotowane w ostatnim dniu roboczym przed sesją tak aby ująć w uchwale wszystkie zaistniałe zmiany).
  12. organizacji wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i finansowej szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Radziłów.
  13. umorzenia należności – Pani Irena Szlejter
  14. umorzenia należności – Pani Małgorzata Śleszyńska
  15. umorzenia należności – Pan Aleksander Brózio
  16. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziłów na lata 2011-2024 (dokumenty zostały Państwu przedłożone zarządzeniem nr 83/10 z 10.11.10 będą wprowadzone tylko zmiany omówione na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 21.10.10)
  17. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na rok 2011. (dokumenty zostały Państwu przedłożone zarządzeniem nr 82/10 z 10.11.10 będą wprowadzone tylko zmiany omówione na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 21.10.10)
 5. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Z poważaniem     
Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka  

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-27