Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2010-12-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, art. 96 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 21 grudnia 2010r. wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk 7624-18/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104 150 B Radziłów – Dębówka” realizowanego na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 915, 955, 950, 954, 1612 (obręb Radziłów), 61, 62, 63 i 66 (obręb Dusze Dębówka) oraz na części działek nr 749/1, 741 (obręb Radziłów), 6, 12/1, 21, 30 i 25 (obręb Dusze Dębówka), które należy podzielić w związku z przebudową drogi gminnej nr 104 150 B – Radziłów – Dębówka.

Przebudowa drogi obejmuje m.in.:

 1. roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – ok. 3,489 km,
 2. wycięcie 59 sztuk drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót,
 3. rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej – ok. 13 950 m2,
 4. roboty ziemne – korytowanie pod konstrukcję drogi i profilowanie istniejącej podbudowy w celu wykorzystania jej jako konstrukcja jezdni – ok. 19 900 m2,
 5. wykonanie przebudowy trzech przepustów drogowych – ok. km 0+245,95, ok. km 2+255,45 i ok. km 3+292,70 – o łącznej długości 24,00 m,
 6. wykonanie podbudowy poprzez uzupełnienie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa naturalnego łamanego grubości do 20 cm – ok. 19 900 m2,
 7. wykonanie nawierzchni (warstwy wiążącej) z masy mineralno – bitumicznej grubości 5 cm – ok. 19 540m2,
 8. wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z masy mineralno – bitumicznej grubości 4 cm – ok. 19190 m2,
 9. wykonanie rowów, w tym – na długości zabudowy wsi Dusze Dębówka – 105 m rowu krytego,
 10. wykonanie 88 sztuk zjazdów o nawierzchni żwirowej grubości 12 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 15 cm, z przepustami betonowymi Ø 40 cm – w granicach pasa drogowego – ok. 1 200 m2,
 11. nasadzenia drzew ,
 12. ustawienie pionowych znaków drogowych.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

W Ó J T                
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-27