Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2010-12-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, art. 96 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 21 grudnia 2010r. wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk 7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104 149 B od drogi wojewódzkiej Przytuły – Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów – Konopki” na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 912 (droga wojewódzka), 948, 949, (obręb Radziłów), 65/1, 87, 10 i 21 (obręb Konopki) oraz na części działek nr 648, 600, 1505, 651, 652, 653, 654 655, 656/1, 689, 690, 691, 692 (obręb Radziłów) 86/1, 85 i 20 (obręb Konopki), które należy podzielić w związku z przebudową drogi gminnej nr 104 149 – od drogi wojewódzkiej Przytuły – Osowiec do drogi powiatowej nr 158.

Przebudowa drogi będzie polegała na usunięciu 47 sztuk drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót, rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej – ok. 5100 m2, oraz wykonaniu:

  • robót ziemnych- korytowaniu pod konstrukcję drogi i profilowanie istniejącej podbudowy w celu wykorzystania jej jako konstrukcja jezdni ok. 8 300 m2,
  • dwóch przepustów drogowych ok. km 0+012, ok. km 0+600 i ok. km 1+362 oraz przebudowie istniejącego przepustu w km 0+865,90 – o łącznej długości 37,50 m,
  • podbudowy poprzez uzupełnienie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa naturalnego łamanego o grubości około 20 cm, ok. 8300 m2,
  • nawierzchni warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej grubości 5 cm ok. 8 500 m2,
  • nawierzchni warstwy ścieralnej z masy mineralno- bitumicznej grubości 4 cm ok. 8000m2,
  • 41 sztuk zjazdów o nawierzchni żwirowej grubości 12 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 15 cm, z przepustami betonowymi Ø 40 cm – w granicach pasa drogowego – ok. 950 m2 ustawieniu barier energochłonnych wzdłuż nasypów w pobliżu przepustów drogowych – ok. 108m,
  • ustawieniu pionowych znaków drogowych.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

W Ó J T                
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-12-21
Data publikacji: 2010-12-21
Data modyfikacji: 2010-12-21
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-27