Ogłoszenie z dnia 2010-12-16 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2010-12-16
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 96 o pow. 1,0679 ha położona w obrębie ewidencyjnym Rydzewo Szlacheckie. W skład działki wchodzą następujące rodzaje użytków gruntowych B-RV 6317 m2 na której znajdują się budynek byłej szkoły podstawowej, o pow. uż. 550,65 m2 wolnostojący, częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach naziemnych, oraz budynek gospodarczo-garażowy o pow. uż. 64,31 m2 i ogrodzenie. Pozostała część działki o pow. 4362 m2 stanowi grunt rolny RV-4031 m2 i RVI – 331 m2. Teren uzbrojony został w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizację lokalną.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 24825 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 371,50 zł ,(w tym cena gruntu 17 199,50 zł).

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 14 stycznia 2011r. o godz. 11.30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 5000,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 11 stycznia 2011r. do godz. 14oo. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 28 grudnia 2009 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niniejszej nieruchomości odbyły się w dniach 26 kwietnia 2010r., 9 lipca 2010 r., i 10 września 2010r., 30 listopada 2010r.

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-12-16
Data publikacji: 2010-12-16
Data modyfikacji: 2010-12-16
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-17