Ogłoszenie z dnia 2010-12-16 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2010-12-16
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów


 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 1425 o pow. 345 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Radziłów. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21270 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą grunty rolne zabudowane BR- IVa o pow. 345 m2,

Teren zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miej scowości gminnej Radzi łów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165) przezna czony został na cele zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena rocznego czynszu dzierżawne go  działki wynosi 100,00 zł.+ 22 % Vat. Czynsz wnoszo ny będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat  z przeznaczeniem na jej uporządkowanie i ewentualną budo wę wiaty na narzędzia rolnicze.

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-12-16
Data publikacji: 2010-12-16
Data modyfikacji: 2010-12-16
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-17