Ogłoszenie z dnia 2010-12-07 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2010-12-07
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, art. 96 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.)

Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2010r. wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk 7624-17/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie liniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy – Okrasin – Ostrowik – Karwowo oraz sieci wodociągowej nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy – Okrasin o łącznej długości około 11,9 km, która będzie obejmowała:

  • kanał grawitacyjny z rur PVC DN 200 mm, długości około 4500 m,
  • kanał grawitacyjny z rur PVC DN 160 mm, około 250 m,
  • kanał tłoczny z rur PE DN 110-90 mm długości około 7000 m,
  • kanał tłoczny z rur PE DN 63mm długości około 150 m,
  • pompownia ścieków – 8 szt.,

 

oraz przyłącza domowe z rur PVC DN 160 mm długości około 1000 m.

Ponadto wykonana zostanie sieć wodociągowa na odcinku Mścichy - Okrasin o łącznej długości około 2,5 km będzie wykonana z rur PVC DN 110 mm.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-08

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-08

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-08