Ogłoszenie z dnia 2010-12-02 - Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu

Tytuł Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu
Data wydania 2010-12-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
O B W I E S Z C E N I E
o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą. „Przebudowa drogi gminnej nr 104 150 B Radziłów – Dębówka” na odcinku Radziłów – Dębówka, gmina Radziłów, pow. grajewski

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 915, 955, 950, 954, 1612 (obręb Radziłów), 61, 62, 63 i 66 (obręb Dusze Dębówka) oraz na części działek nr 749/1, 741 (obręb Radziłów), 6, 12/1, 21, 30 i 25 (obręb Dusze Dębówka), które należy podzielić w związku z przebudową drogi gminnej nr 104 150 B – Radziłów – Dębówka.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-02

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-02