Ogłoszenie z dnia 2010-11-17 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -
Data wydania 2010-11-17
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa liniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy- Okrasin- Ostrowik –Karwowo, oraz sieci wodociągowej nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy- Okrasin,” którego teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:

- Obszar ewidencyjny Mścichy (20)

dz. nr 325, 20/21, 20/22, 21/2, 21/1, 31, 32, 33, 34/5, 34/4, 35, 36, 37, 38, 40, 41/6, 329/1, 42/3, 42/5, 42/7, 43/2, 43/1, 42/6, 44, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 49/3, 333, 202/3, 202/2, 202/1, 210, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 207/2, 206/1, 206/2, 341, 205/4, 354, 205/1, 205/2, 216, 215/2, 215/4, 215/3, 207/1, 214/2, 214/1, 213, 212/2, 211, 212/1, 219, 220/3, 220/2, 220/1, 221, 222, 223/2, 223/1, 338, 225, 224, 226, 227, 337, 97/3, 94, 228, 229/1, 229/2, 230, 231, 339, 336/2, 232, 235/1, 237, 239, 238, 342, 250, 249/1, 249/2, 248, 247/2, 247/1, 246/2, 246/1, 102/4, 102/5, 245, 102/1, 102/2, 349, 99/9, 99/14, 99/13, 99/12, 101, 100, 99/15, 99/16, 99/5, 99/4, 99/3, 328, 98, 97/2, 97/5, 97/4, 96/1, 96/2, 95/2, 95/1, 93, 92, 91/2, 91/1, 90, 240, 241, 340, 243, 244/1, 218/1, 218/2, 217, 205/3, 204/3, 204/4, 203/2, 203/3, 203/4, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13, 199/4, 198/4, 198/3, 198/2, 198/1, 344, 197/5, 197/4, 197/2, 197/3, 192, 191/1, 191/2, 191/3, 190, 189, 188, 187, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267/2, 267/1, 266/2, 266/1, 265/1, 265/2, 264/3, 264/2, 264/1, 263, 262/4, 343, 262/4, 262/3, 262/2, 262/1, 261/4, 261/2, 261/1, 260/2, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 342, 255/1, 244/2, 253, 252, 345, 251/2, 251/1, 254/1, 254/2, 254/3, 242, 233, 234, 236, 233/2, 243, 34/1, 339,34/1, 99/8, 99/10. 99/11, 245,249/2, 89/2, 205/2, 205/5, 206/2, 46/1

Obszar ewidencyjny: Okrasin (21)

dz. nr 9/1, 10/4, 13/1, 14/7, 14/9, 17/5, 17/7, 21/4, 23/3, 487, 38/1, 34/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/5, 47/6, 47/7, 48, 36/1, 36/2, 50/1, 50/2, 51, 52, 55, 56, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 488/1, 72/1, 72/2, 73, 74, 75/1, 76/1, 76/3, 77/1, 78/1, 79/1, 79/2, 80/1, 81/1, 81/4, 81/3, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/5, 85/4, 86/3, 86/4, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 500, 155, 511, 497, 115/4, 114/1, 89/3, 113, 112, 111, 110, 109/1, 108, 107, 106, 80/2, 105, 78/2, 77/2, 499, 76/2, 75/2, 104, 103/1, 496, 102/1, 101, 100, 99, 98/1, 97/2, 97/1, 96, 94, 141/1, 92, 141/3, 495, 64/2, 62/1, 62/2, 61/1, 61/2, 93, 60, 59, 58, 511, 57/2, 57/1, 49, 36/4, 36/3, 37, 34/2, 34/10, 34/9, 33/1, 32/1, 30/7, 30/8, 27/5, 27/3, 26/1, 25/6,25/321/6, 17/11, 17/12, 489, 14/11, 148, 147, 145/2, 146/2, 498, 145/1, 146/3, 146/4, 82/5, 95, 53, 40/2, 115/1, 115/2, 115/3, 205,

Obszar ewidencyjny: Karwowo (11)

440, 439, 438, 437, 436, 494, 492, 491, 490, 489, 484, 435, 434, 433, 432, 483, 482, 481, 480, 431, 430, 429, 391, 390, 389, 479, 478, 477, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 442, 318, 283, 282, 281, 268, 287, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 441, 349, 383, 384, 386, 387, 486, 493, 330,284, 265, 264, 263,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

W ó j t                 
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-11-18

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-11-18

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-11-18