Ogłoszenie z dnia 2010-11-16 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2010-11-16
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, art. 96 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2010r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 104144B Borawskie–Awissa – Święcienin na odcinku o długości 1590 m„ na działkach o nr ewidencyjnych 183, 185/2, 190 w obrębie miejscowości Borawskie–Awissa i nr 100, 134 w obrębie wsi Święcienin.

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej będzie polegała na wyrównaniu żwirowej nawierzchni jezdni kruszywem łamanym, wykonaniu nawierzchni bitumicznej składającej się z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej, wykonaniu zjazdów gospodarczych oraz oczyszczeniu rowów przydrożnych.

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

W Ó J T               
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-16
Data publikacji: 2010-11-16
Data modyfikacji: 2010-11-16
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-09

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-09

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-09