Ogłoszenie z dnia 2010-11-12 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowych w ramach zadań inwestycyjnych

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowych w ramach zadań inwestycyjnych
Data wydania 2010-11-12
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowych w ramach zadań inwestycyjnych:

 
a) Przebudowa drogi Mikuty – Chrzanowo
b) Przebudowa drogi w msc. Dębówka
c) Przebudowa drogi Borawskie – Awissa – Święcienin „
 

 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP nr 275045; data zamieszczenia: 05-10-2010r.

 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr. 113 poz.759 z póżń. zm. ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe UNIDROG Sp. z o.o
  ul. Robotnicza 4
  19-203 Grajewo
   
  Uzasadnienie wyboru:
   
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez konsorcjum firm lider Budbaum S.A
  ul. Wojsk Ochrony Pogranicza9B
  15-381 Białystok,
  partner UAB „ Keliu remonte grupe” ( „ Grupa Remontu Dróg Sp. z o.o )
  Kowno Prospekt Taikos 147/Prospekt
  V. Kreves 128, LT-51108.
  Liczba punktów w kryterium cena 399,44 pkt.
  Łączna liczba punktów 399,44 pkt.

  Oferta nr II złożona przez UNIBEP SA
  ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski
  Makbud Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Łomży
  ul. Poligonowa 12
  18-402 Łomża
  Liczba punktów w kryterium cena 352,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 352,00 pkt.

  Oferta nr III złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe UNIDROG sp. z o.o
  ul. Robotnicza 4
  19-203 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt. ;

   

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 12-11-2010 r.
   
  Środki ochrony prawnej
   
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm. ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-11-15

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-11-15

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-11-15