Ogłoszenie z dnia 2010-11-03 - Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2010-11-03
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104 149 B od drogi wojewódzkiej Przytuły – Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów – Konopki” na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 912 (droga wojewódzka), 948, 949, (obręb Radziłów), 65/1, 87, 10 i 21 (obręb Konopki) oraz na części działek nr 648, 600, 1505, 651, 652, 653, 654 655, 656/1, 689, 690, 691, 692 (obręb Radziłów) 86/1, 85 i 20 (obręb Konopki), które należy podzielić w związku z przebudową drogi gminnej nr 104 149 – od drogi wojewódzkiej Przytuły – Osowiec do drogi powiatowej nr 158 zostało wydane w dniu 3 listopada 2010 r, Postanowienie Gk 7624-19/10, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

 

W Ó J T                
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-11-04

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-11-04

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-11-04