Ogłoszenie z dnia 2010-10-28 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2010-10-28
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 96 o pow. 1688 m2 położonej w Sośni gm. Radziłów, opisanej w KW Nr 19 283w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: grunty orne RVI o pow. 1307 m2, pastwiska trwałe Ps VI o pow. 381 m2. Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

 

Cena wywoławcza gruntu wynosi 17 886,00 zł, słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 30 listopada 2010 r. o godz. 11.00 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2000,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 26 listopada 2010 r. do godz. 14.00.

 

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 27 października 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-10-28
Data publikacji: 2010-10-28
Data modyfikacji: 2010-10-28
Drukuj
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-10-29

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-10-29

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-10-29