Ogłoszenie z dnia 2010-10-25 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica – Osowiec w m. Radziłów ”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica – Osowiec w m. Radziłów ”
Data wydania 2010-10-25
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica – Osowiec w m. Radziłów ” BZP nr 262905 , data zamieszczenia 24-09-2010 r.
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Mroczkowski Krzysztof
  PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Mroczkowski
  ul. Poznańska 37
  18-400 Łomża.

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UNIROL
  Dorota Kulikowska
  ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-203 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 286,08 pkt.
  Łączna liczba punktów 286,08 pkt.

  Oferta nr III złożona przez „KDL”
  Monika Tyszka
  ul. Berlinga 7/5
  07-410 Ostrołęka .
  Liczba punktów w kryterium cena 292,20 pkt.
  Łączna liczba punktów 292,20 pkt.

  Oferta nr IV złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe W.K.M.K.
  Wioletta Mroczkowska
  Słucz 121 19-213 Radziłów.
  Liczba punktów w kryterium cena 340,32 pkt.
  Łączna liczba punktów 340,32 pkt.

  Oferta nr V złożona przez Mroczkowski Krzysztof
  PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Mroczkowski
  ul. Poznańska 37 18-400 Łomża.
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Oferta nr VI złożona przez Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE”
  Patrycja Mielnicka
  Brzozówka 39
  07-420 Kadzidło .
  Liczba punktów w kryterium cena 329,36 pkt.
  Łączna liczba punktów 329,36 pkt.

  Oferta nr VII złożona przez PROBUK
  Barbara Mściwujewska
  Siemień Nadrzeczny 22
  18-400 Łomża.
  Liczba punktów w kryterium cena 263,80 pkt.
  Łączna liczba punktów 263,80 pkt.

  Oferta nr VIII złożona przez Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo .
  Liczba punktów w kryterium cena 326,20 pkt.
  Łączna liczba punktów 326,20 pkt.

  Oferta nr IX złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe-Transportowe „SAM-POL”
  ul. Ełcka 18
  19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 305,84 pkt.
  Łączna liczba punktów 305,84 pkt.

  Oferta nr X złożona przez BRUX Sp.z o.o
  ul. Produkcyjna 102
  15-680 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena 302,24 pkt.
  Łączna liczba punktów 302,24 pkt.

   

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez :

  OB - BRUK Andrzej Sobieski Kaczkowo-stare 63A 07-306 Brok

  Uzasadnienie prawne: art. 24 ust.4 Uzasadnienie faktyczne :
  Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu z uwagi na nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 4.  

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

   

  SOB - BRUK Andrzej Sobieski Kaczkowo-stare 63A 07-306 Brok

   

  Uzasadnienie prawne: art. 24 ust.2 pkt.4 Uzasadnienie faktyczne

  • wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj :  Wykaz robót budowlanych ( zgodnie z załącznikiem nr 9) wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych ( wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2)

  W toku badania i oceny oferty w wykazie robót budowlanych oraz dołączonych referencjach, stwierdzono brak informacji potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego wykonanych robót. W związku z powyższym Zamawiający wystąpił o złożenie wyjaśnień dotyczących w/w dokumentów do dnia 20-10-2010r. Wyjaśnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie wpłynęły w wyznaczonym terminie.

 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 25 października 2010 r.

  Środki ochrony prawnej

 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-10-26

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-10-26

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-10-26