Ogłoszenie z dnia 2010-10-21 - Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Tytuł Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Data wydania 2010-10-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa liniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy- Okrasin- Ostrowik –Karwowo, oraz sieci wodociągowej nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy- Okrasin,” gm. Radziłów zostało wydane w dniu 21 października 2010 r, Postanowienie Nr Gk 7624-17/10, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

W Ó J T                   
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-10-25

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-10-25

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-10-25