Ogłoszenie z dnia 2010-10-08 - Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2010-10-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.),

z a w i a d a m i a m,

w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Borawskie – Awissa – Święcienin”, nr 104144B o długości w km 0+000÷1+590 na działkach o nr ewidencyjnych 183, 185/2, 190 w obrębie miejscowości Borawskie – Awissa i nr 100, 134 w obrębie msc. Święcienin gm. Radziłów zostało wydane w dniu 8 października 2010 r, Postanowienie Nr Gk 7624-14/10, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W Ó J T                 
mgr inż. Robert Ziemkiewicz
Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-10-08
Data publikacji: 2010-10-08
Data modyfikacji: 2010-10-08
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-10-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-10-27

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-10-27