Ogłoszenie z dnia 2010-10-04 - Zawiadomienie (obwieszczenie) o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Przebudowa drogi gminnej nr 104 150 B Radziłów – Dębówka” na odcinku Radziłów – Dębówka”

Tytuł Zawiadomienie (obwieszczenie) o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Przebudowa drogi gminnej nr 104 150 B Radziłów – Dębówka” na odcinku Radziłów – Dębówka”
Data wydania 2010-10-04
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2010r Nr 119, poz. 804),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 4 października 2010 r. na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez Sekretarz Krystynę Jankowską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104 150 B Radziłów – Dębówka” na odcinku Radziłów – Dębówka,” przewidzianego do realizacji w istniejącym pasie drogowym wraz z jego poszerzeniem, poprzez przejęcie kilku działek wydzielonych pod drogę, ale stanowiących dotychczas własność prywatną, o przekroju szlakowym, polegającym na wykonaniu jezdni bitumicznej szerokości 5,50 m na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego – po uprzednim rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz poboczy o szerokości po ok. 0,75 m i rowów odwadniających oraz przepustów pod koroną drogi dla odprowadzenia wód opadowych.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7.30 do 15.45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Ponadto stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zwrócono sie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Grajewie ul. Plac Niepodległości 12, 19 – 200 Grajewo i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wójt Gminy Radziłów       

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-10-05

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-10-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-10-05