Ogłoszenie z dnia 2010-10-01 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2010-10-01
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 103 o pow. 4405 m2 położonej w Sośni gm. Radziłów, opisanej w KW Nr 19 283w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: nieużytki o pow. 2618 m2, pastwiska trwałe Ps VI o pow. 1643 m2, grunty orne RVI o pow. 144 m2. Teren zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXVIII/189/02 z dnia 30 sierpnia 2010r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów przeznaczony został na cele skansenu regionalnego.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 48 186,34 zł brutto, słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych sto osiemdziesiąt sześć złotych 34/100 ).

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 11.00 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 4820,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 28 października 2010 r. do godz. 14.00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26 sierpnia 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-10-01

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-10-01

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-10-01