Ogłoszenie z dnia 2010-09-30 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 450 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w celu realizacji zadań inwestycyjnych

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 450 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w celu realizacji zadań inwestycyjnych
Data wydania 2010-09-30
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 450 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w celu realizacji zadań inwestycyjnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP nr 259589 - 2010; data zamieszczenia: 21-09-2010r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr. 113 poz.759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Bank Gospodarstwa Krajowego 
  Oddział w Białymstoku 
  ul. Legionów 28 
  15-281 Białystok

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
  Oddział w Białymstoku 
  ul. Legionów 28 
  15-281 Białystok 
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt. 
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Środki ochrony prawnej

 3. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113 poz.759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-30

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-09-30

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-30