Ogłoszenie z dnia 2010-09-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaż

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaż
Data wydania 2010-09-23
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość oznaczona numerem działki 526 o pow. 12 941 m2 położona jest w obrębie ewidencyjnym 0027-Słucz gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe: las klasy V o pow. 7553 m2 oraz las klasy VI o pow. 5388 m2, Nieruchomość opisana jest w KW Nr 20645 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Zbycie gruntu realizowane będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczo nego.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy

Cena nieruchomości wynosi 10 000  zł. (zbycie  nieruchomości jest zwolnione z podatku Vat na postawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Osoby, którym przysługuje pier- wszeństwo w na byciu nierucho- mości na podsta- wie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo- darce nierucho- mościami mogą składać wnioski o jej wy kup do dnia     4 listopada 2010r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-09-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-24