Ogłoszenie z dnia 2010-09-21 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Tytuł Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wydania 2010-09-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Z A W I A D O M I E N I E O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 119, poz. 804)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 września 2010 r. na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez Sekretarza Krystynę Jankowską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pod nazwą „Budowa liniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy- Okrasin- Ostrowik –Karwowo, oraz sieci wodociągowej nie będącej magistralną w obrębie wsi Mścichy- Okrasin” które swym zakresem obejmuje:

 • kanał grawitacyjny z rur PVC DN 200mm około L=4500m
 • kanał grawitacyjny z rur PVC DN 160mm około L=250m
 • kanał tłoczny z rur PE DN 110-90mm około L=7000m
 • kanał tłoczny z rur PE DN 63mm około L=150m
 • pompownie ścieków– 8 szt. - przyłącza domowe z rur PVC DN 160mm około L=1000m
 • sieć wodociągową z rur PVC DN 110 mm o długości około 2500m

Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:

 
 • Obszar ewidencyjny Mścichy (20)

  dz. nr 325, 20/21, 20/22, 21/2, 21/1, 31, 32, 33, 34/5, 34/4, 35, 36, 37, 38, 40, 41/6, 329/1, 42/3, 42/5, 42/7, 43/2, 43/1, 42/6, 44, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 49/3, 333, 202/3, 202/2, 202/1, 210, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 207/2, 206/1, 206/2, 341, 205/4, 354, 205/1, 205/2, 216, 215/2, 215/4, 215/3, 207/1, 214/2, 214/1, 213, 212/2, 211, 212/1, 219, 220/3, 220/2, 220/1, 221, 222, 223/2, 223/1, 338, 225, 224, 226, 227, 337, 97/3, 94, 228, 229/1, 229/2, 230, 231, 339, 336/2, 232, 235/1, 237, 239, 238, 342, 250, 249/1, 249/2, 248, 247/2, 247/1, 246/2, 246/1, 102/4, 102/5, 245, 102/1, 102/2, 349, 99/9, 99/14, 99/13, 99/12, 101, 100, 99/15, 99/16, 99/5, 99/4, 99/3, 328, 98, 97/2, 97/5, 97/4, 96/1, 96/2, 95/2, 95/1, 93, 92, 91/2, 91/1, 90, 240, 241, 340, 243, 244/1, 218/1, 218/2, 217, 205/3, 204/3, 204/4, 203/2, 203/3, 203/4, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13, 199/4, 198/4, 198/3, 198/2, 198/1, 344, 197/5, 197/4, 197/2, 197/3, 192, 191/1, 191/2, 191/3, 190, 189, 188, 187, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267/2, 267/1, 266/2, 266/1, 265/1, 265/2, 264/3, 264/2, 264/1, 263, 262/4, 343, 262/4, 262/3, 262/2, 262/1, 261/4, 261/2, 261/1, 260/2, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 342, 255/1, 244/2, 253, 252, 345, 251/2, 251/1, 254/1, 254/2, 254/3, 242, 233, 234, 236, 233/2, 243, 34/1, 339,34/1, 99/8, 99/10. 99/11, 245,249/2, 89/2, 205/2, 205/5, 206/2, 46/1
 • Obszar ewidencyjny: Okrasin (21)

  dz. nr 9/1, 10/4, 13/1, 14/7, 14/9, 17/5, 17/7, 21/4, 23/3, 487, 38/1, 34/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/5, 47/6, 47/7, 48, 36/1, 36/2, 50/1, 50/2, 51, 52, 55, 56, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 488/1, 72/1, 72/2, 73, 74, 75/1, 76/1, 76/3, 77/1, 78/1, 79/1, 79/2, 80/1, 81/1, 81/4, 81/3, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/5, 85/4, 86/3, 86/4, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 500, 155, 511, 497, 115/4, 114/1, 89/3, 113, 112, 111, 110, 109/1, 108, 107, 106, 80/2, 105, 78/2, 77/2, 499, 76/2, 75/2, 104, 103/1, 496, 102/1, 101, 100, 99, 98/1, 97/2, 97/1, 96, 94, 141/1, 92, 141/3, 495, 64/2, 62/1, 62/2, 61/1, 61/2, 93, 60, 59, 58, 511, 57/2, 57/1, 49, 36/4, 36/3, 37, 34/2, 34/10, 34/9, 33/1, 32/1, 30/7, 30/8, 27/5, 27/3, 26/1, 25/6,25/321/6, 17/11, 17/12, 489, 14/11, 148, 147, 145/2, 146/2, 498, 145/1, 146/3, 146/4, 82/5, 95, 53, 40/2, 115/1, 115/2, 115/3, 205,
 • Obszar ewidencyjny: Karwowo (11)

  440, 439, 438, 437, 436, 494, 492, 491, 490, 489, 484, 435, 434, 433, 432, 483, 482, 481, 480, 431, 430, 429, 391, 390, 389, 479, 478, 477, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 442, 318, 283, 282, 281, 268, 287, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 441, 349, 383, 384, 386, 387, 486, 493, 330,284, 265, 264, 263,

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7.30 do 15.45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Ponadto stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zwrócono sie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Grajewie ul. Plac Niepodległości 12, 19 – 200 Grajewo i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wójt Gminy Radziłów     
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-09-22

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-22