Ogłoszenie z dnia 2010-09-20 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „ Budowa boiska w miejscowości Kramarzewo” oraz „ Budowa boiska w miejscowości Mścichy”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „ Budowa boiska w miejscowości Kramarzewo” oraz „ Budowa boiska w miejscowości Mścichy”
Data wydania 2010-09-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Budowa boiska w miejscowości Kramarzewo” oraz „ Budowa boiska w miejscowości Mścichy” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP nr 212659 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr. 113 poz.759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  MORIS - SPORT Sp. Z o.o
  ul. Równoległa 1
  02-235 Warszawa

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez MORIS - SPORT Sp. Z o.o
  ul. Równoległa 1
  02-235 Warszawa
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.
   
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego UNIROL Dorota Kulikowska ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13 19-203 Grajewo.
   
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
   
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania a zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, poczynając od dnia 20-09- 2010 r.

  Środki ochrony prawnej
   
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113 poz.759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-21

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-09-21

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-21