Ogłoszenie z dnia 2010-08-16 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych : Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie, Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych : Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie, Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Data wydania 2010-08-16
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych: Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie, Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.” w ramach zadania ,którego ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP nr 193647 - 2010, data zamieszczenia 20-07-2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr. 113 poz.759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Chrostowsk
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez
  Instalatorstwo Sanitarne i c. o
  Andrzej Banach
  ul. Konstytucji 3-ego Maja 2A lok.55
  18-400 Łomża
  Liczba punktów w kryterium cena 290,01 pkt.
  Łączna liczba punktów 290,01 pkt.

  Oferta nr II złożona przez
  URBUD Zbigniew Rusicki
  ul. Rumiankowa 2/46
  15-665 Białystok
  Liczba punktów w kryterium cena 297,84 pkt.
  Łączna liczba punktów 297,84 pkt.

  Oferta nr III złożona przez
  Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 300,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 300,00 pkt

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dni przesłania a zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, poczynając od 16-08 2010 r.

  Środki ochrony prawnej

 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113 poz.759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-16