Ogłoszenie z dnia 2010-08-16 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 02 września 2010r do 23 czerwca 2011r. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 02 września 2010r do 23 czerwca 2011r. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Data wydania 2010-08-16
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 02 września 2010r do 23 czerwca 2011r. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. w ramach zadania ,którego ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP nr 202255 - 2010, data zamieszczenia 28-07-2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr. 113 poz.759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  Danielewski Krzysztof Danielewski

  ul. Łomżyńska 1
  19-213 Radziłów

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez EKOLEX Sp. z o.o
  ul. Łosia 20 15-533 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena 258,18 pkt.
  Łączna liczba punktów 258,18 pkt.

  Oferta nr II złożona przez BAR „MILENIUM”
  Celina Wiszowata
  Os. Południe 26A
  19-203 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 287,52 pkt.
  Łączna liczba punktów 287,52 pkt.

  Oferta nr III złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  Danielewski Krzysztof Danielewski
  ul. Łomżyńska 1
  19-213 Radziłów.
  Liczba punktów w kryterium cena 300,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 300,00 pkt

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dni przesłania a zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, poczynając od 16-08 2010 r.

 6. Środki ochrony prawnej

 7. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113 poz.759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-16