Ogłoszenie z dnia 2010-08-12 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2010-08-12
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej składającej się z działek nr 66 o pow. 10216 m2, oraz 69 o pow. 2801 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0014-Konopki gm. Radziłów. W skład działki nr 66 wchodzą następujące użytki gruntowe: grunty orne RIVb o pow. 3895 m2, pastwiska trwałe Ps IV o pow. 3806 m2, pastwiska trwałe PS V o pow. 2028 m2, grunty orne IVa o pow. 487 m2. W skład działki nr  69 wchodzą pastwiska trwałe Ps V o pow. 2801 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19 940 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych nie została też objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 000,00zł.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 16 września 2010r. o godz. 11oo i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 3 300,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 11 września 2010r. do godz. 14oo. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11 sierpnia 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-12