Ogłoszenie z dnia 2010-08-04 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach Awissa

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach Awissa
Data wydania 2010-08-04
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach Awissa– III etap" zamieszczonego w BZP nr 182961, data zamieszczenia 12-07-2010r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o
  ul. Kolejowa 12
  16-420 Raczki

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

  Oferta nr I złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe UNIROL
  Dorota Kulikowska
  ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 364,16 pkt.
  Łączna liczba punktów 364,16 pkt.

  Oferta nr II złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o
  ul. Kolejowa 12
  16-420 Raczki
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 5 sierpnia 2010 r. Środki ochrony prawnej 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dział VI

  Środki ochrony prawnej

 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-05